Реферат Колеса та шини автомобіля. Класифікація коліс, маркування шин

План

1. Кути встановлення передніх коліс

2. Колеса

3. Пневматичні шини

КУТИ ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕРЕДНІХ КОЛІС

Автомобіль має дотримуватися прямолінійного руху і поверта­тися до нього після повороту. Не можна допускати ковзання шин по дорозі, оскільки це призводить до їх швидкого зношування. Для запобігання цьому передні колеса і шворні поворотних цапф керо­ваних мостів установлюють під певними кутами. Конструкція переднього моста забезпечує розвал і сходження передніх коліс, а також поперечний (бічний) і подовжній кути нахилу шворнів.

Кут розвалу коліс (рис. 14.7, а) визначається кутом а, що утво­рюється площиною обертання колеса з вертикальною площиною. Він забезпечується кутом нахилу поворотних цапф униз і вважа­ється позитивним, якщо верхня частина колеса відхилена назовні від вертикальної площини. У автомобілів різних моделей кут розва­лу відрізняється і становить 0-2°.

Кут розвалу необхідний для полегшення керування авто­мобілем, оскільки зменшується плече повороту А колеса. Крім того, при встановленні коліс з кутом розвалу сила реакції дороги в основ­ному передається на внутрішній підшипник маточини колеса, який виконується зазвичай більшого розміру, ніж внутрішній.

Колеса та шини автомобіля. Класифікація коліс, маркування шин

Сходження коліс (рис. 14.7, в) необхідне для того, щоб забезпе­чити їх кочення без проковзування. При русі автомобіля через вста­новлення коліс з розвалом виникає зусилля, яке сприяє розвертан­ню коліс на кут 0,5-1° від вертикальної площини автомобіля. При цьому колеса прагнуть котитися по дугах, що розходяться. Для усу­нення цього явища застосовують сходження коліс, при якому відстань В між колесами спереду роблять дещо меншою ніж відстань Г між колесами ззаду. В результаті сходження коліс вони котяться паралельно і чітко в подовжній площині автомобіля, що усуває бічне ковзання коліс по дорозі і зменшує зношування шин. Оскільки кут сходження коліс не перевищує 1°, тому на практиці сходження визначають як різницю відстаней В і Г, які вимірюють між обіддям коліс або боковинами шин на висоті їх осей. Сходжен­ня коліс залежить від кута розвалу і становить 2-12 мм.

Поперечний нахил шворня визначається кутом ß (див. рис. 14.7, а), який утворюється віссю шворня з вертикальною площиною, пара­лельною подовжній площині автомобіля, іншими словами, верхній кінець шворня нахилений всередину до середини балки моста. Та­кий нахил шворня спільно з кутом розвалу коліс зменшує відстань між точкою перетину геометричної осі шворня з дорогою і точкою центру контакту шини, тобто зменшується плече А моменту, який необхідно прикласти при повороті коліс автомобіля. При цьому, полегшується керування автомобілем. Крім того, при повороті коліс навколо шворнів з поперечним нахилом, передня частина автомобіля дещо підіймається і при виході його з повороту під дією сили ваги прагне опуститися, забезпечуючи повернення коліс у початкове положення, як тільки зникне сила, що утримує колеса в положенні повороту. Ці кути порівняно великі і знаходяться в межах 6-10°.

Подовжній нахил шворня (рис. 14.7, 6) визначається кутом у, який утворюється вертикальною площиною, перпендикулярною подовж­ній осі автомобіля, і віссю шворня. При цьому вісь шворня перети­нається з дорогою на відстані Б від центру контакту шини. Ця відстань є плечем бічної сили, що виникає при русі автомобіля на повороті, внаслідок чого створюється стабілізуючий момент, який прагне повернути колесо навколо шворня в початкове положення. Цим забезпечується краща стійкість і стабілізація керованих коліс при прямолінійному рухові автомобіля. Кут подовжнього нахилу шворня зазвичай знаходиться в межах 2,5-3,5°. Проте стабілізація керованих коліс залежить також від еластичності шин. Чим еластичніші шини, тим більша їх деформація і момент, який прагне поверну­ти колесо в нейтральне положення. Тому в автомобілів з шинами підвищеної еластичності подовжній нахил шворня не перевищує 1°.

КОЛЕСА

Колеса забезпечують можливість руху автопоїзда, а також пом'як­шують поштовхи, що виникають при русі його по нерівній дорозі.

Залежно від призначення колеса поділяють на: ведучі (керо­вані), комбіновані (ведучі і ведені) і підтримувальні.

Ведучі колеса перетворюють крутний момент, що передається від трансмісії, на силу тяги, завдяки чому забезпечується посту­пальний рух автомобіля.

Ведені колеса сприймають через підвіску штовхаючі зусилля від кузова й за допомогою рульового керування задають напрям руху.

Комбіновані колеса виконують функції ведучих і ведених коліс водночас.

Підтримувальні колеса створюють опору кочення для причепів напівпричепів або рами автомобіля, перетворюючи штовхальні зусилля на кочення коліс.

Передні колеса автомобілівбездисковізспицевимимато­чинами, з рознімними ободами і пневматичними шинами, що мають універсальний рисунок протектора.

Переднє колесо (рис. 14.6) складається з маточини 8, обода 17 і шини 1. У центрі маточини є порожнина, в якій розташовані гнізда для установки підшипників 14, 15 і манжети 16 маточини. На мато­чині п'ять спиць, рівномірно розташованих по колу. Кінці спиць закінчуються конічними опорами, призначеними для посадки конічної поверхні обода. Кут конуса 28° забезпечує при затягуванні гайок силу тертя, необхідну для надійного з'єднання обода з мато­чиною і запобігання його від прокручування при гальмуванні. Шпильки кріплення ободів до маточин коліс мають праву різьбу.

Для зменшення зношування шин і поліпшення стійкості і керо­ваності автомобіля маточину в зборі з гальмовим барабаном балан­сують. Допустимий дисбаланс становить 700 Н.м. Для усунення дисбалансу на виробництві спочатку визначають найважче місце маточини з барабаном у зборі, а потім з протилежної сторони до зовнішньої поверхні гальмового барабана приварюють вантаж. Маса вантажу визначається величиною дисбалансу, що усувається.

Обід колеса з конічною посадковою полицею розбірний. Він складається безпосередньо з обода 17 (рис. 14. 6), замкового 3 і бор­тового 2 кілець. Полиця обода з одного боку закінчується бортом, з другого — фасонною поверхнею, призначеною для посадки на ко­нічні поверхні спиць і розміщення бортового і замкового кілець. Замкове кільце розрізне. Воно виготовлене із спеціального сталево­го профілю. Бортове кільце також сталеве.

Колеса та шини автомобіля. Класифікація коліс, маркування шинЗадні колеса автомобілів також бездискові. Обід (рис. 14.8) внутрішнього колеса встановлений на конічній поверхні спиць зад­ньої маточини 11. Відстань між шинами здвоєних коліс забезпечена проставочним розпірним кільцем 13, яке для збільшення жорст­кості викопане гофрованим. Це кільце передає також на внутрішнє колесо зусилля затягування гайок 8 і притисків 9, що кріплять зовнішнє колесо. Притиски задніх коліс відрізняються від при­тисків передніх коліс, оскільки мають скіс, який одночасно центрує і затискає обід зовнішнього колеса.

Маточини обертаються на конічних підшипниках 10 і 12, вста­новлених на цапфах ведучих мостів, закріплені однією гайкою 5 з двома шайбами: замковою і відгинною 6.

ПНЕВМАТИЧНІ ШИНИ

Каркас шипи (покришки) є її силовою частиною, обмежує об'єм накачаної камери (у випадку камерної шини) і передає навантажен­ня, що діє на колесо з боку дороги, на обід колеса. Каркас складається з одного чи декількох накладених один на одного шарів текстильного корду, покритих гумою.

На роботу шини суттєво впливає товщина її каркаса. Зменшен­ня товщини текстильного каркаса призводить до зниження втрат на внутрішнє тертя, а отже, зменшення теплотворення, поліпшення умов охолодження, зменшення витрати гуми, зменшення маси ши­ни, більшої рівномірності роботи і поліпшує ряд інших якостей. Міцність покришки визначається в основному міцністю корду.

У діагональних шинах (рис. 14.9, я) нитки корду в середніх шарах каркаса перехрещуються, тобто розташовуються під деяким кутом. Такий напрямок ниток корду в каркасі забезпечує певний розподіл зусиль при деформації покришки і найбільшу її міцність при достатній амортизації. У каркасі покришки діагональної будо­ви завжди парна кількість шарів корду.

Колеса та шини автомобіля. Класифікація коліс, маркування шин

Особливість конструкції радіальних шин (рис. 14.9, б) типу /? полягає насамперед у тому, що нитки корду в шарах каркаса розта­шовані радіальне по профілю шини в напрямку від одного борта до іншого, тобто у всіх шарах каркаса нитки корду паралельні одна одній. Таким чином, кожен шар корду в каркасі шин типу R працює неначе самостійно (не в парі із сусіднім шаром). У результаті цього напруги, що виникають у нитках корду каркаса шин типу R, при­близно в 2 рази менші, ніж у діагональних шинах, що дозволяє відповідно зменшити число шарів корду.

Оскільки каркас шин типу R тонший, а нитки корду в його ша­рах паралельні, то він більш еластичний, легше деформується, а отже, і теплотворення менше, ніж у діагональних шин.

Щоб зменшити деформацію бічних поверхонь шин, тиск повіт­ря в шинах типу R має бути трохи вищим (до 20-30%), ніж у шин діагональної будови, але при цьому радіальна деформація шин типу R все-таки вище на 10-20% через їхню більшу еластичність.

Брекером називається гумовий, гумовокордний або гумовомета-локордний шар, розташований між каркасом і протектором. Він складається з двох і більшої кількості шарів зрідженого корду, покритого гумою. Брекер забезпечує міцний зв'язок протектора з каркасом і запобігає відшаруванню протектора від каркаса при дії на шину гальмових і відцентрових сил, а також сприймає частину ударного навантаження на шину, зменшуючи силу ударів, які пере­даються від протектора до каркаса.

Протектором називається товстий шар гуми, розташований по короні покришки і дотичний з дорогою при коченні колеса. Призна­чення протектора — забезпечувати зносостійкість шини, надійне зчеплення з дорогою, послабляти вплив поштовхів і ударів на каркас шини, частково поглинати коливання, і в першу чергу крутильні коливання в трансмісії автомобіля, зберігати каркас і камеру від ме­ханічних ушкоджень і вологи. Протектор складається з рельєфного рисунка і підканавочного шару.

Рисунком протектора визначається експлуатаційне призначен­ня шини. Від рисунка протектора залежить зчеплення шини з доро­гою, інтенсивність зносу, видалення грязі і вологи з зони контакту з дорогою і відвід тепла від каркаса покришки, безшумність при русі автомобіля, рівномірність тиску на каркас шини і дорогу, прохід­ність автопоїзда на дорогах різних категорій.

Боковиною покришки називається гумовий шар, що покриває бічні стінки каркаса й вберігає його від вологи і механічних по­шкоджень. Боковина повинна бути досить тонкою й еластичною, щоб добре витримувати багаторазовий вигин і мало впливати на. жорсткість корпусу. На боковини шин наносять всі визначені тех­нічною документацією умовні позначення, що характеризують шину.

Борти — жорсткі частини покришки, призначені для надійного кріплення її на ободі колеса. Вони складаються з бортового кільця, виконаного зі сталевого дроту, твердого профільного гумового шну­ра, обгортки й ущільнювальних стрічок. Металеве кільце додає бор­ту необхідну жорсткість і міцність, а твердий гумовий шнур — монолітність, здійснює поступовий перехід від жорсткості метале­вого кільця до еластичної боковини, забезпечує формування борта. Бортове кільце разом з накладеним на нього гумовим шнуром і підсилювальними стрічками призначене для зміцнення складових частин борта в покришці.

Особливостями конструкції, що визначають тип шини, крім бу­дови каркаса, брекера і малюнка протектора, є також спосіб герме­тизації та конфігурація профілю поперечного перерізу.

Камерна шина — пневматична шина, у якій повітряна порож­нина утворюється герметизуючою камерою. Камера являє собою кільцеву трубу, з повітронепроникної еластичної гуми, оснащену вентилем.

Безкамерна шина — пневматична шина, в якій повітряна порож­нина утворюється покришкою й ободом колеса; герметизація дося­гається за рахунок спеціального герметизуючого шару гуми, що має підвищену газонепроникність.

Герметизуючий шар у безкамерній шині призначений для мак­симального підвищення її повітронепроникності і при наскрізному проколі шини сприяє миттєвому затягуванню отвору навколо пред­мета, що встромився в неї. Витік повітря з безкамерної шини, що має прокол, відбувається протягом значного проміжку часу, що забезпечує досить тривалий пробіг шини.

Безкамерні шини з герметизуючим шаром мають такі основні переваги порівняно з камерними:

підвищену безпеку при рухові автомобіля через відсутність - різкого падіння внутрішнього тиску повітря в шині при проколах;

підвищену герметичність, тому що тиск повітря знижується в них повільніше, ніж у камерних шинах;

менше нагрівання при роботі внаслідок кращого відведення теп­ла через відкриту частину обода;

меншу кількість випадків демонтажу і монтажу шини за термін її служби, тому що проколи (діаметром до 10 мм) безкамерної ши­ни можна ремонтувати без демонтажу її з обода;

меншу трудомісткість ремонту безкамерної шини порівняно з камерною;

більш просте і надійне кріплення вентиля (на ободі, а не на камері);

можливість використання безкамерної шини як камерної у ви­падку негерметичності обода або після ремонту великих наскрізних пошкоджень.

Однак безкамерна шина з герметизуючим шаром порівняно з камерною шиною має такі недоліки:

герметичність безкамерної шини, що перевіряється після її мон­тажу на диск колеса і після накачування повітрям, залежить від стану шини і обода;

при застосуванні безкамерних шин підвищуються вимоги до стану ободів;

безкамерні шини вимагають надто обережного поводження, то­му що невелике пошкодження герметизуючого шару в бортовій ча­стині знижує герметичність шини.

На кожній покришці (безкамерній шині) наноситься марку­вання: найменування фірми чи товарний знак заводу-виготовлю-вача; позначення (розмір) шини; модель шини; дата виготовлення покришки; індекс підприємства; порядковий номер; індекс швид­кості; норма кількості шарів (для шин вантажних автомобілів);* балансирна мітка; номер ГОСТа чи ТУ на шини; штамп технічно­го контролю і сортність виробу; індекс країни і номер сертифіката безпеки шини; номер прес-форми; мітка з номером збирача і мітка зміни, що вказують у яку зміну, на якому агрегаті і хто виготовив дану шину.

Написи на шині можна умовно розділити на товарні та ін­формаційні. Товарні написи виконуються великим рельєфним шрифтом і повідомляють споживачу основну інформацію про шину: розмір, модель, виробника, індекс серії (для низько-профільної серії).

На вітчизняних шинах виробник позначається товарним зна­ком і буквеним індексом, що входить у заводський номер шини.

У позначеннях діагональних шин перша цифра означає ширину профілю шини в дюймах, друга — номінальний посадочний діаметр у дюймах. На вітчизняних діагональних шинах зустрічаються також подвійні позначення, де, крім дюймів, відповідні розміри даються в міліметрах. Однак, навіть при подвійних позначеннях більш попу­лярні і загальновживані дюймові позначення.

Індекс серії низькопрофільної шини ставиться всередині позна­чення розміру шини після похилої риски (260/70) і вказує на відно­шення висоти профілю Я до ширини шини В. Іноді для шин з індек­сом профільності 82 чи 80 ці значення не вказуються.

Наявність букви P чи R у середній частині позначення розміру шини вказує на те, що шина радіальної конструкції. Відсутність букви P чи R означає, що шина діагональна.

Модель шини наноситься також великим шрифтом на її бокови­ну. Інші інформаційні написи, відповідно до міжнародних норм, наносяться, в основному, англійською мовою.

Індекс швидкості — умовне позначення максимально допусти­мої швидкості для шин: L=120; P=150; Q=160; 5=180 км/год.

Індекс вантажопідйомності — умовне позначення максимально допустимого навантаження. Індекс 75 відповідає 3,87 кН; 78 — 4,25; 80 - 4,50; 82 - 4,75; 84 - 5,00; 85 - 5,15; 88 - 5,60; 91 - 6,15; 92 - 6,30; 103-8,57 кН.

Крім того, на боковинах поверхонь шин наносяться такі інфор­маційні написи і маркувальні мітки (їх повинні знати представники спеціальних служб транспорту, ДАІ, заводської експертизи):

«STEEL» — металокорд у брекері;

«RADIAL» — радіальна конструкція, «TUBELESS» — безка­мерна. Для камерних шин позначення «TUBE TYPE» або «TUBE»;

заводський (серійний) номер, наприклад, 388 Бел 502311: 388 — позначення дати виготовлення, де 38 — порядковий номер тижня з початку року, 8 — остання цифра року виготовлення (1998); Бел — Білоруський шинний завод, м. Бобруйськ; 502311 — порядковий номер шини (раніш позначалася дата виготовлення наприклад, IV81, де IV - місяць, 81 - рік);

дата виготовлення, крім того, наноситься окремою групою цифр, поза серійним номером;

позначення стандарту чи технічних умов, згідно яких вироб­ляється шина, наприклад: ГОСТ 4754-80 чи ТУ 38.104292-82;

штамп відділу технічного контролю (ВТК) із вказівкою сорту шини наноситься відбитком фарби;

балансирна мітка — крапка або кружок, виконані світлою або червоною фарбою, наносяться в легкому місці покришки (при мон­тажі це місце сполучають із вентилем камери);

для шин з направленим рисунком протектора (в основному підвищеної прохідності) — стрілка, що вказує напрямок обертання колеса;

в зоні, що прилягає до протектора, — покажчики індикаторів зносу «TWI - TREAD WEAR INDICATION» розміщені рівно­мірно в шести місцях по колу, для зимових шин — знак «M+S» (MUD AND SNOW - грязь і сніг);

для морозостійких шин — «Північ»;

для шин, призначених для ошиновки, — буква «ПІ»;

знак Е в кружку з двома цифровими індексами підтверджує, що шина перевірена на відповідність європейському стандарту безпеки — Правилу № ЗО Європейської економічної комісії ООН. Одно- чи двозначний індекс у кружку — це умовний номер лабо­раторії, у якій спеціально уповноважена урядом організація про­вела перевірку. Наприклад, Е5 (у кружку) — перевірене в Швеції, Е8 — в Чехії. П'яти- чи шестизначний індекс поруч із кружком — номер сертифіката офіційного документа, що підтверджує пози­тивні результати перевірки і виданих лабораторією, яка проводи­ла перевірку;

поруч з товарним знаком, як правило, наносять дво- чи тризнач­ний цифровий індекс — порядковий заводський номер прес-форми, в якій виготовлена шина;

у зоні, близькій до борту шини, розміщуються одна (у діаго­нальної) чи дві (у радіальної) прямокутні мітки з кольорової гуми і рельєфними номерами. Позначаються номери складальників, які склали дану шину;

кольорова лінія вздовж протектора позначає робочу зміну про­текторного агрегату, що випускав гумову заготовку протектора (у кожної зміни на даному заводі свій колір).

Крім того, маркувальна лінія на протекторі використовується для контролю точності положення заготовок бігової частини шини.

Розглянемо декілька прикладів позначень на різних шинах.

Приклад маркування радіальної шини вантажівки: «260-508Р (9,OOR20), модель" И-Н124Б; НС12; ДСТ 5513-75» і, окремо від" зазначеного маркування, «Нк У189 085743», де 260 і 9,00 — позна­чення ширини профілю шини в міліметрах і дюймах; 508 і 20 — по­значення посадочного діаметра (теж у міліметрах і дюймах); букви P чи R указують, що шина радіальна; НС12 — норма шарності; ГОСТ 5513-75 — стандарт, за яким випускається шина; Нк — позна­чення заводу-виробника; VI89 — дата випуску (шостий місяць 1989 року); 085743 — порядковий номер шини.

Приклад маркування широкопрофільної шини вантажівки: «1300 (530-533), модель ВИ-3, НС12, ДСТ 13298-78» і, окремо від зазначеного маркування, «ВХ89 051457», де 1300 — позначення зовнішнього діаметра в міліметрах; 530 — ширина профілю в мілі­метрах; 533 — позначення посадочного діаметра в міліметрах; НС12 — норма шарності; ДСТ 13298-78 — стандарт, за яким випу­скається шина; В — позначення заводу-виробника; Х89 — дата ви­пуску (десятий місяць 1989 року); 051457 — порядковий номер шини.

При маркуванні шин вантажних автомобілів індекс ванта­жопідйомності та індекс швидкості змінюється на норму шарності, яка вказує допустиме навантаження на шину.

У даний час в експлуатацію надходять шини різних закордон­них фірм. В основному це шини європейських провідних шинних фірм: Мішлен, Гудьір, Піреллі, Данлоп, найбільшої японської фірми Бріджстоун, зимові шини фінської фірми Нокіа. За своїми геомет­ричними і навантажувальними характеристиками ці шини анало­гічні відповідним типорозмірам вітчизняних шин і можуть встанов­люватися на ті ж автомобілі і з тими ж робочими характеристиками. У цих шинах дозволяється використовувати камери вітчизняного виробництва.

За ресурсом, позначенням і впливом на поведінку автомобіля закордонні і вітчизняні шини в основному аналогічні, однак

існують деякі відмінності, в тому числі в додатковій інформації, що означає наступне:

— DOT — позначення, яке вказує, що виробник гарантує відпо­відність шини стандарту N 109 США, який регламентує вимоги до безпеки руху транспортних засобів, у тому числі до шин, — умовні позначення виробника за реєстрацією США, наприклад Х6, V7;

— умовне позначення (код) розміру шини (наприклад, «С2», «F6») за класифікацією, прийнятою в США;

— для шин, що можуть поставлятися в США і Канаду, наносять­ся величини максимального навантаження і тиску у фунтах (наван­таження), фунтах/кв.дюйм (тиск) і в метричній системі з познач­кою «FOR USA AND CANADA CODES ONLY» - дані тільки для США і Канади;

— типи корду в бічній стінці і під протектором. Наприклад: «SIDEWALL 1 RAYON TREAD l RAYON 2 STEEL l NYLON» - в боковині один шар віскозного корду, під протектором — один шар віскозного, два шари металевого і один шар нейлонового (анидного) кордів;

— MADE IN USA — зроблено в Сполучених Штатах Америки.

Позначення на камерах. На автомобільні камери наноситься: то­варний знак заводу-виробника; позначення камери; розміри покри­шок, для яких призначається камера; штамп ВТК.

На камери з бутил каучука наносяться букви Б К чи жовта подовжня смуга.

Колеса прийнято позначати основним розміром ободів — шири­ною профілю обода. Приклади умовного позначення коліс і ободів: 127J(SJ); 152L(GL); 114Е(4.5Е), де цифри 127(5), 152(6), 114(4.5) позначають ширину профілю обода в міліметрах і в дюймах (у дуж­ках); букви J, L, E — тип бортових закраїн ободів, що мають уніфіко­вані розміри.

Список використаної літератури

Технічне обслуговування та ремонт вантажних і легкових автомобілів.

1.Основи будови та експлуатації автопоїздів.

О.П. Строков

М.Г.Макаренко.

В.Ф. Орлов

В.О.Павленко.Отзывы по реферату Колеса та шини автомобіля. Класифікація коліс, маркування шин:

Роман: класний))

Українські реферати - ukrreferat.com - 60 000 рефератів: Багато корисної інформації по автомобільній справі на сайті http://ukrreferat.com
Ознакомившись с рефератом Колеса та шини автомобіля. Класифікація коліс, маркування шин, Вы можете оставить отзыв о реферате:
Ваше имя:
Сообщение:
Код: 
© 2008 Нет реферата - реферат Колеса та шини автомобіля. Класифікація коліс, маркування шин
Главная   Вузы   Преподаватели   Рефераты   Контакты